TaiFuDo Bodyguard Team เข้าร่วมศูนย์วิทยุเสรี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

29 กันยายน 2556 ณ บ้านพักนายอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายเสรีย์ พาณิชย์กุล นายอำเภอหาดใหญ่ได้เชิญสมาชิกศูนย์วิทยุเสรีทุกท่านมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด และเสนอแนะการปฎิบัติงานร่วมกัน ที่สำคัญเพื่อความสามัคคีของศูนย์วิทยุฯ เพื่อให้การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนได้เกิดอย่างแท้จริง

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีทีท่าว่าจะขยายความรุนแรงมากขึ้น นายสมพร ใช้บางยาง อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุ รายงานเหตุการณ์ร่วมกับภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ

อำเภอหาดใหญ่จึงได้ตั้งศูนย์วิทยุภาคประชาชนขึ้นโดยใช้ความถี่ ช่อง 48 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม า เปิดทำการอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องหยุดทำการไป เนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ วิทยุชำรุดเสียหาย เป็นต้น

ต่อมาปี 2555 นายอำเภอเสรีย์ พาณิชย์กุล ได้ย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ และได้เห็นความสำคัญของภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่อย่างได้ผลสำเร็จ จึงจัดประชุมคณะกรรมการฯ และสมาชิก ผบ.หมวด อส.สำรอง และได้จัดตั้ง “ ศูนย์วิทยุเสรีย์ เพื่อความมั่นคง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เปิดทดลองทำการมาประมาณ 3-4 เดือนมาแล้ว

 

More to explorer

การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ2. มุมมองในการเอียวลำตัว3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้

ค่ายปักธงชัย

ปี 48 ผมสอน จนท.ชรบ. ปัตตานี ด้วยเทคนิคการควบคุมจากเบาไปสู่หนัก แบบคู่บัดดี้หลังสอนเสร็จ มีผู้การทหา

เริ่มต้นที่เด็ก

ปลูกฝั่งให้ถูกวิธี       ควบคุมการฝึกให้มีวินัย#คุณย่าให้การศึกษา,/คุณแม่แค็ทรับฟังปัญหาลูกๆแล้วนำมา

การรับงาน bodyguard taifudo

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน ประเมินภัยคว

การอารักขา สามวง

จุดดำ คือ V.I.P.1. วงกลมแดง       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P.