การวางมือในงานอารักขา

มุมมองการอารักขา 4 แบบ
1. มุมมองด้วยการหันศรีษะ
2. มุมมองในการเอียวลำตัว
3. มุมมองในการเปลี่ยนทิศของเท้า การยืน
4. มุมการเคลื่อนเท้าในเวลาเดิน

การวางมือ
1. การปล่อยแขนลง
2. การกุมมือ
3. การประสานมือ
4. การวางซ้อนมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย