TaiFuDo Bodyguard Team เข้าร่วมศูนย์วิทยุเสรี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on print

29 กันยายน 2556 ณ บ้านพักนายอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายเสรีย์ พาณิชย์กุล นายอำเภอหาดใหญ่ได้เชิญสมาชิกศูนย์วิทยุเสรีทุกท่านมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด และเสนอแนะการปฎิบัติงานร่วมกัน ที่สำคัญเพื่อความสามัคคีของศูนย์วิทยุฯ เพื่อให้การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนได้เกิดอย่างแท้จริง

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีทีท่าว่าจะขยายความรุนแรงมากขึ้น นายสมพร ใช้บางยาง อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุ รายงานเหตุการณ์ร่วมกับภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ

อำเภอหาดใหญ่จึงได้ตั้งศูนย์วิทยุภาคประชาชนขึ้นโดยใช้ความถี่ ช่อง 48 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม า เปิดทำการอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องหยุดทำการไป เนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ วิทยุชำรุดเสียหาย เป็นต้น

ต่อมาปี 2555 นายอำเภอเสรีย์ พาณิชย์กุล ได้ย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ และได้เห็นความสำคัญของภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่อย่างได้ผลสำเร็จ จึงจัดประชุมคณะกรรมการฯ และสมาชิก ผบ.หมวด อส.สำรอง และได้จัดตั้ง “ ศูนย์วิทยุเสรีย์ เพื่อความมั่นคง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เปิดทดลองทำการมาประมาณ 3-4 เดือนมาแล้ว

 

More to explorer

จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก

# จุดเริ่ม เมื่อผ่านการฝึก ก็เริ่มมีโอกาสได้เข้าอบรมให้ หน่วยงานรัฐ,เอกชน,สถาบัน,โรงเรียน โดยผมจะเน้

ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม.#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย-ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ต